Privacybeleid Barbera's Lifestyle

Over ons privacybeleid

Bij Barbera's Lifestyle geven wij veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben (voor het verbeteren van onze dienstverlening) en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Barbera's Lifestyle. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 27/10/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden automatisch met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen
te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord beleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoons-gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens
binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met degeldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en email diensten af van MijnDomein. MijnDomein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoons-gegevens. MijnDomein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. MijnDomein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Nieuwbrieven

Wij versturen onze nieuwsbrieven en transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware 'Shopify'.
Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers en partners van Shopify. Shopify zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen nieuwsbreiven meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Shopify informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mailverkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van mijnDomein.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnDomein heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer zeer vertrouwelijk.

Betalingen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Shopify Payments. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het
recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify's dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van Google, Webwinkelkeur en Shopify (via de website van Barbera's Lifestyle). Als u een review achterlaat bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Google, Webwinkelkeur en Shopify delen deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Deze bedrijven publiceren uw naam eveneens op de eigen website. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Google, Webwinkelkeur of Shopify. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google, Webwinkelkeur en Shopify hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google, Webwinkelkeur & Shopify behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan deze partijen toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google, Webwinkelkeur en Shopify derden inschakelt.

Verzending en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van DHL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats-gegevens met deze partijen delen, zodat uw bestelling bij u kan worden afgeleverd. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst (bezorging). In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
een derden partij. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Deze partij is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. Deze partij gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Barbera's Lifestyle op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Barbera's Lifestyle. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevens-verwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw winkelervaring te verbeteren en het gebruik van de site te analyseren. Onze analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe onze webshop wordt gebruikt, zodat we verbeteringen kunnen doorvoeren en een betere gebruikerservaring kunnen bieden. Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons cookiebeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje met informatie erin. Bezoekt u een website? Dan plaatst de website cookies op uw computer, tablet of telefoon. Zo kan de website bijvoorbeeld onthouden welke pagina's u hebt bekeken. Ook Barbera's Lifestyle maakt gebruik van cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Daarnaast helpen de cookies ons om informatie te verzamelen en uw winkelervaring te verbeteren. U kunt de browser zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies meer ontvangt. Als bezoeker kunt u dan nog steeds de site bezoeken, maar houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze webshop dan niet meer optimaal werkt.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de webshop te laten functioneren. Deze functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van de ene pagina naar de andere pagina wordt meegenomen en verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven worden onthouden bij een volgende bezoek aan onze webshop. Volgens de cookiewet is er geen toestemming nodig voor de plaatsing van functionele cookies.

Analytische Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het meten van het bezoek aan onze webshop. Hiermee kunnen we een beter inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over jouw surfgedrag op onze website.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Barbera's Lifestyle

Oude Veer 28, 3353GS Papendrecht

Zuid-Holland, Nederland

info@barberaslifestyle.nl

078-7502826